คณะพุทธศาสตร์

"แหล่งการศึกษาพระพุทธศาสนา ศาสนา ปรัชญา ภาษาบาลีและสันสกฤต บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม"

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในทางพระไตรปิฎก

สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

จุดมุ่งหมายเพื่อประยุกต์ ความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาในสังคมร่วมสมัย เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและเสริมสร้างสันติสุข แก่สังคม

แกลลอรี่