ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ปี ๒๕๖๒

บทความวิชาการ ปี ๒๕๖๒

บทความวิชาการ คณาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

ชื่อบทความวิชาการ / ผู้เขียน

   - การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยกรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม และ ผศ.ดร.คงสฤษฏ์ แพงทรัพย์

   - วิปัสสนากรรมฐานเพิ่มพลังจิตสู้ภัยโควิด -19:บทเรียนจากองค์ดาไลลามะ / พระครูวิโรจน์กาญจนเขตและ พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์

   - การบูรณาการหลักธรรมาภิบาลเพื่อชีวิตที่ดีในสังคมไทยสมัยปัจจุบัน / พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี.

   - พระพุทธศาสนากับปัญหาความรุนแรง กรณีศึกษาในจักกวัตติสูตร / พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี.

   - A Metaphysical Analysis in the Essence of the Milindapañhā / พระมหาจรูญ ฤทธิทิศ

   - การศึกษาโครงสร้างคัมภีร์ทีฆนิกาย สีลขันธวรรคในแง่ของศีลและพรต / พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ

   - การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย / พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ, ดร.

   - อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน / พระมหาพรชัย สิริวโร พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา และ เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย.

   - ทหารกับรูปแบบการสร้างความสงบในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท / แม่ชีธรรมอธิษฐาน พรบันดาลชัย และ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี.

   - แนวคิดเจตจำนงเสรีของฌอง ปอล ซาร์ตร์กับบุคคลในฐานะสามีและภรรยาใน พุทธปรัชญาเถรวาท / แม่ชีธรรมอธิษฐาน พรบันดาลชัย และ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี.

   - การบูรณาการการตีความหลักสาสนปัฏฐานกับความจริงในเรื่องเล่าของปอล ริเคอร์ / พระมหานุกูล อริยธรรมวัฒนา, พระมหาพรชัย ศรีภักดี, พระราชปริยัติมุนี .

   - โครงการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะในการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ / wutthinant kanthathain, พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

   - คัมภีร์อโยชยนครวินาสกถา: การปริวรรต การแปลและการวิเคราะห์ / พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม

   -.คัมภีร์กังขาวิตรณีอภินวฎีกา : การแปลและศึกษาวิเคราะห์ / ผศ.ดร.สมควร นิยมวงศ์

   - แนวคิดเรื่องความเป็นธรรมกับความทุกข์ในพุทธปรัชญาเถรวาท / เกรียงไกร พินยารัก, พระมหาพรชัย สิริวโร, ณัทธีร์ ศรีดี, ประเวศ อินทองปาน

   - แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมเยาวชนต้นแบบการตื่นรู้เชิงพุทธบูรณาการ / พระเจริญ วฑฺฒโน

   - คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยสัสตุุ / พระมหาบุญเกิด ปุญฺญาปวุทฺฒี

   - พุทธนิเวศวิทยา / พระมหาสุขสันต์ สุขวฑฺฒโน -

   

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒
The 2nd National Academic Conference of Faculty of Buddhism
 
“บูรณาการพระพุทธศาสนาสู่สังคมสันติประชาธรรม”
“Buddhism Integration to A Dhammic Peaceful Society” 

a3pagevichafb2563

ดาว์นโหลด Template Proceedings ได้ที่นี้Template Proceedings ได้ที่นี้

หน่วยงานบริการภายใน มจร.