ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

RSS
โครงการบริการวิชาการ จ.ราชบุรี
โครงการบริการวิชาการ จ.รา...
ทัศนศึกษาศูนย์สันสกฤต ม.ศิลปากร
ทัศนศึกษาศูนย์สันสกฤต ม.ศ...
ทัศนศึกษาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ2562
ทัศนศึกษาหลักสูตรภาคภาษาอ...
มอบทุนการศึกษา นิสิตคณะพุทธศาสตร์ 2562
มอบทุนการศึกษา นิสิตคณะพุ...
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2562
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ...
ส่งบุคลากรเข้าอบรม2562
ส่งบุคลากรเข้าอบรม2562
สัมมนาวิชาการสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา2562
สัมมนาวิชาการสาขาวิชาศาสน...
สัมมนาบทความทางวิชาการระดับชาติ 2562
สัมมนาบทความทางวิชาการระด...
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2562
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธ...
โครงการคลีวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา 2562
โครงการคลีวิทยานิพนธ์ สาข...
โครงการปรังปรุงและพัฒนาหลักสูตร 2562
โครงการปรังปรุงและพัฒนาหล...
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี2562
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัม...
แนะแนวและปัจฉิมนิเทศนิสิต
แนะแนวและปัจฉิมนิเทศนิสิต...
 
 
Powered by Phoca Gallery


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 42 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.