ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ปี ๒๕๖๓

คำสั่งคณะพุทธศาสตร์ ปี 2563

คำสั่ง คณะพุทธศาสตร์ ปี 2563
  1. ที่ 1
  2. คำสั่งคณะพุทธศาสตร์ ปี 2563

  - 01 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการเดิน - วิ่ง การกุศล "พุทธศาสตร์ธรรรมยาตรา"

  - 02 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา (ป.ตศ.)

  - 03 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลี (ป.บล.)

  - 03_ : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะพุทธศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

  - 04 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.)

  - 05 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ป.พศ.)

  - 06 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการกิจกรรมเสริมหลันสูตร ป.โท ปีงบประมาณ 2563 สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

  - 07 : แต่งตั้งที่ปรึกษา/วิทยากรประจำกลุ่มโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ

  - 08 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการกิจกรรรมเสริมหลักสูตรสัมมนาวิชาการ ทั้ง ๓ ภาควิชา

  - 09 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรปัจฉิมนิเทศ คณะพุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

  - 10 : แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

  - 11 : แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

  - 12 : แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

  - 13 : แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

  - 14 : แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา และสาขาวิชาปรัชญา

  - 15 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นิสิตหลักสุตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

  - 16 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรพุทธศาสนาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

  - 17 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรพุทธศาสนาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา

  - 18 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรพุทธศาสนาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

  - 19 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรพุทธศาสนาบัณฑิต สาขาวิชาบาลีและสันสกฤต

  - 20 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรพุทธศาสนาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา

  - 21 : แต่งตัังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

  - 22 : แต่งตัังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

  - 23 : แต่งตัังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

  - 24 : แต่งตัังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

  - 25 : แต่งตัังคณะกรรมการตรวจตำราเอกสารประกอบการสอนโครงการขยายห้องเรียน วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

  - 26 : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ 6

  - 27 : แต่งตัังคณะกรรมการทวบสอบผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

  - 28 : แต่งตัังคณะกรรมการตรวจตำราเอกสารประกอบการสอนหน่วยวิทยบริการ วัดหงษ์ประดิษฐาราม จ.สงขลา

  - 29 : แต่งตัังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ปีการศึกษา 2563

  - 30 : แต่งตั้งอาจารย์บรรยายโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  - 31 : แต่งตั้งอาจารย์บรรยายโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาคภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 87 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.