ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ข่าว คณะพุทธศาสตร์

ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง) มาร่วมวันอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๖๑ ปี คณบดีคณะพุทธศาสตร์

 

  วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะพุทธศาสตร นำโดย รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน,ผศ.ดร. หน.ภ.วิชาพระพุทธศาสนา, รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ หน.ภาควิชาศาสนาและปรัชญา, พระมหาบุญเกิด ปญฺญาปวุฑฒี,ผศ.ดร. หน.ภ.วิชาบาลีและสันสกฤต ,พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ,ผศ.ดร. ผอ.หลักสู่ตรดุษฎีบัณฑิ่ต สาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่คณะพุทธศาสตร์ เข้าร่วมมุทิตาวันคล้ายวันครบรอบอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระเทพวัชราจารย์ รศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเเทพฯ


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 78 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.