ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ข่าว คณะพุทธศาสตร์

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ภาควิชา ศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรสัมมนาทางวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม 2565

 

     หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ภาควิชา ศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง "บรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการศึกษาวิจัยทางศาสนาเปรียบเทียบ” โดย ผศ.ดร.วรยุทธ  ศรีวรกุล   เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
รื่อง“การเขียนบทความทางวิชการเชิงเปรียบเทียบในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ”  โดย รศ.ดร.วุฒินันท์  กันตะเตียน  เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป
วันที่ 3 มีนาคม  2565
เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์
Application zoom ID:  556 531 8114
Link 👇👇👇


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.