ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ข่าว คณะพุทธศาสตร์

ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ส่วนกลาง รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

 

 แจ้งความประสงค์สมัครเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตร, ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก
ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.