ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ข่าว คณะพุทธศาสตร์

ขอมุทิตา รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา เข้ารับเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี ๒๕๖๕

 

      ในวันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
     1. พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร.
     2. พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
     3. รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ
     ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

 

ภาพโดย พระครูปลัดสมเกียรติ กิตฺติญาโณ

 


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 69 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.