ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ติดต่อ

ติดต่อ

ชื่อ - นามสกุล

หน้าที่ดูแล

เบอร์ติดต่อภายใน

-

เว็บมาสเตอร์

8096

-

ภาควิชาพระพุทธศาสนา

8370

-

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา

-

-

ภาควิชาบาลีและสันสกฤต

-

-

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
   สาขาวิชาศาสนา
   สาขาวิชาปรัชญา

8210

-

หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย 
   สาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา

-

-

หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย 
   สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

-


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 71 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.