ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๖๑

วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑

วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์   Journal of MCU Buddhist Review
ปีที่
ฉบับที่ กรกฎาคมธันวาคม ๒๕๖๑ Vol. 2 No.2 July – December 2018

บทความวิชาการ/บทความวิจัย (ภาษาไทย):

วิธีการพัฒนาจิตให้เกิดพุทธปัญญา

Method of Mind Development through Buddhist Wisdom

รศ. ดร. จารุวรรณ พึ่งเทียร Assoc. Prof. Dr. Jaruwan Peingtian..........………………………………………….

สรีรยนต์ : การทางานของกายและจิต

The concept of the body as a function of engine, body and mind

พระมหาสมชาติ สุวิชาโน Phramaha Somchat Suvijano

พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร. Assoc. Prof. Dr. Phra Rajapariyattimuni…..……………………………………….๒๐

ประเพณีบุญผะเหวดกับอัตลักษณ์ด้านศีลธรรมของชาวอีสาน

Tradition of the Making-Merit in the Great life of Prince Vessantara

And the Moral Identity of the Isaan People

พระมหาดีรัตน์ อุทยปุตฺโต Phramaha Deeratana Utthayaputto

พระครูปริยัติคณานุรักษ์ Phrakhra Pariyattikunanurak

เจ้าอธิการสุริยนต์ ทสฺสนีโย Chao Athikan Suriyon Dassaneeyo………………………………………………..๔๑

ภาวะผู้นาสงฆ์กับความท้าทายต่อสถานการณ์พระพุทธศาสนาที่ถูกคุกคามในปัจจุบัน

Leadership of Sangha and daringness to Crisis of threated Buddhism

in the Present time วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคมธันวาคม ๒๕๖๑| ๑๒

อาจารย์ ธนวัฒน์ ศรีลา Dhanawat Srila…………………………………………………………………………………….๕๕

กองทัพพระสงฆ์เกาหลีกับปัญหาพุทธจริยศาสตร์

Korean Buddhist Monk Army and its Buddhist Ethical Problems

ดร.ปฐมรัตน์ สุขขียามานนท์ Dr.Pathomrat Sukkheeyamanon…………………………………………………..๗๕

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในสถานพยาบาลเชิงพุทธ

Buddhist Healthcare Healing Environmental Management

ดร.โกศล จึงเสถียรทรัพย์ Dr. Kosol Chungsatiansup

พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร. Phramaha Adidej Sativaro, Dr………………………………………………………๙๒

ประเพณีการเทศน์มหาชาติ

The Tradition of Mahajati Preaching

รศ.ดร.ประสงค์ รายณสุข Assoc. Prof. Dr. Prasong Rayanasukha

รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร Assoc. Prof. Dr. Samitthipol Netnimit………………………………………..๑๑๑

การพัฒนาคุณภาพมรรคมีองค์ ๘ ของบุคคลตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท

The Development of an Individual’s Noble Eightfold Path Quality according to Theravada Buddhism

ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน Dr. Kannikar Khaw-ngern

ดร.นันทพล โรจนโกศล Dr. Nunthapol Rodjanakoson…………………………………………………………..๑๒๖

ขันติธรรม : หลักปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในอาเซียน

K̄hanti-dhamma: A practices to coexist peacefully in ASEAN

ดร.พงศ์พัชรา สัมพันธรัตน์ Dr. Phongphachara Samphantharat

พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ.ดร. Assist. Prof. Dr. Phramaha Tawee Mahapannyo……………….๑๔๗

บทความวิชาการ (ภาษาอังกฤษ):

An application of insight meditation in sport exercise

การประยุกต์วิปัสสนากรรมฐานในการเล่นกีฬา วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคมธันวาคม ๒๕๖๑| ๑๓

Mr. Yuttapong Chatchawanwan นายยุทธพงษ์ ชัชวาลวรรณ

Phramaha Somboon Vuḍḍhikaro, Ph.D. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร…………….………………..๑๖๔

 

Download ได้ที่นี้


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 54 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.