ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๑

วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑ [๔]

วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑

บทความวิชาการ/บทความวิจัย (ภาษาไทย):

      เรื่อง       โดย หน้า
 ภาษาสันสกฤตและสันสกฤตกับมหาจุฬา  ศ.พิเศษ ดร. จาลอง สารพัดนึก  ๓๕
 ศึกษาวิเคราะห์ อเนกันตวาทในปรัชญาเชน  พระศรีรัตโนบล ดร. และผศ.กฤต ศรียะอาจ.  ๔๒
 หลักการและวิธีการล้างบาปในพระพุทธศาสนา  พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ, ดร  ๕๙
 วิเคราะห์หลักกรรมในฐานะโอกาสพัฒนาตนเพื่อรู้แจ้งสัจธรรม  อาจารย์ชัยชาญ ศรีหานู  ๗๔
 ทางสายกลางในทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทกลางระหว่างอะไรกับอะไร  พระครูสมุทรวชิรานุวัตร พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก, ดร.
และพระปลัดเชาวลิต กิตฺติโสภโณ
 ๙๒
 พุทธธรรมกับการสังคมสงเคราะห์  นางสาวฐิติพร สะสม  ๑๐๖
 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาปัญหาสิ่งแวดล้อม  พระปลัดไพบูลย์ ญาณวิปุโล พระสมุทรวชิรโสภณ
และนางณัฏฐนาถ ศรีเลิศ
 ๑๒๔
รากฐานวัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลตามหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา อาจารย์เธียรวิทย์ เสริมใหม่ ๑๓๗

บทความวิชาการ (ภาษาอังกฤษ):

The Concept of Nibbāna in Milindapanha       Dr. Khongsaris Phangthrap         ๑๕๐

DownLoad ได้ที่นี้


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 79 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.