ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๖๒

วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒

วารสาร มจร  :  Journal of MCU
พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ : Buddhist Review
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ : Vol. 3 No.2 July – December 2019

บทความวิชาการ/บทความวิจัย์(ภาษาไทย)


คำไทยที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตในกฎหมายตราสามดวง
: กรณีศึกษาเฉพาะพระทานูนและพระธรรมสาตร
Thai words that come from Pali and Sanskrit in three seal law
: A case study of the Phradhamnoon and the thammasatr
อาจารย์ธีร์ พุ่มทับทิม Mr. Theer Phumthapthim………………………………………………………………๑

แนวคิดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดกับพุทธปรัชญา
Concept of Rebirth and Buddhist Philosophy
พันเอก วิบูลย์พงศ์ พันธุนนท์ Colonel Wiboonpong Punthunon
ดร.บาลี พุทธรักษา Dr. Pali Buddharaksa…………………………………………………………………………๒๕

แนวคิดเรื่องวิญญาณเชิงพุทธปรัชญา
The concept of Viññaṇa (Consciousness) in Buddhist Philosophy
พรพิมล จอโภชาอุดม Mrs. Pornpimol Jorphochaudom
ดร.พิศาล จอโภชาอุดม Dr. Phisal Jorphochaudom …………………………………………………………๓๗

พุทธปรัชญากับความหลุดพ้น Buddhist Philosophy and Liberation
ฉวีวรรณ สกุลสุพิชญ์ Mrs. Chaveewan Sakulsupich
ดร.บาลี พุทธรักษา Dr. Pali Buddharaksa………………………………………………………………………..๕๔

การบารุงรักษาจิตผู้ป่วยในพุทธปรัชญา
Heal Patients Mind to Buddhist Philosophy
พระมหาทัพยา ปิยวณฺโณ (แจ่มจารัส) Phramaha Thappaya Piyawanno (Chaemchamrat)
พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ, ผศ.ดร. Asst. Prof. Phramaha Yutthana Narajettho, Ph.D.……๗๐

หลักธรรมที่นาไปสู่การปฏิบัติตนเพื่อการหลุดพ้น
Principles on Practice for Self-Release
วรรณทิพา สังขสูตร Miss Wanthipha Sangkasoot
ผศ.ดร. มนตรี สิระโรจนานันท์ Asst. Prof. Dr. Montree Sirarojananan……………………………..๘๒

ความสุขในพุทธปรัชญา
Happiness in Buddhist Philosophy
พระณัฐภัทร กิจฺจกาโร (เจริญรักษ์) Phra Natthapat Kiccakaro(Charoenrak)
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.
Asst. Prof. Phramaha Surasak Paccantaseno, Ph.D…….……………………………………………….๙๔

พุทธปรัชญากับอนัตตาและกรรม
Buddhist Philosophy in Anatta and Karma
พระมหาสุรศักดิ์ ขนฺติธมฺโม Phramaha Surasak Khantidhammo
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ดร. Phramaha Khwanchai Kittimethee, Ph.D..……………………๑๐๕

บทความวิชาการ/บทความวิจัย์(ภาษาอังกฤษ)
A Study of Methods for Anger Management According to Pațhama Āghātapaṭivinayasutta
Ven. Beliatte Metteyya, Ph.D………………...……………………………………๑๒๒

ภาคผนวก
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับบทความ............................................................................................๑๓๕
แบบฟอร์มการส่งบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย……………………………………………………………๑๓๙
แบบประเมินบทความ....................................................................................................................๑๔๑
ใบสมัครสมาชิกวารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์......................................................................๑๔๓

 

Download ได้ที่นี้


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 82 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.