ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๒

วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒

วารสาร มจร  :  Journal of MCU
พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ : Buddhist Review
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒ : Vol. 3 No.1 January – June 2019

บทความวิชาการ/บทความวิจัย

ทศพิธราชธรรมในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาภาวะผู้นาของสตรีด้านธุรกิจ
Development of Women in Business Leadership through Dasa Morality
ดร. สุพัตรา ชั้นสุวรรณ, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.……………………………………………….……๑

บทบาทการเป็นผู้นาปฏิบัติธรรมของสตรีในสังคมไทย
The Roles of Women’s Leadership in Dhamma Practice in Thai
Society ดร.ณัชดวง วัชรสารทรัพย์, ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม………………………………………….๑๖

วัดคาประมง : ศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเชิงพุทธบูรณาการ
Wat Kampramong : Care Cancer Patients in The Integrated Buddhist  Perspective
พระครูพิบูลกิจจารักษ์ (ทองมาก จันทร์เทียะ), ดร.

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ., ดร.…………………………………………………………….…………๓๑

การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการวิปัสสนากัมมัฏฐาน
A Development of the Temples to the Vipassana Meditation
Center พระครูภาวนาวิริยานุโยค วิ, พระครูปริยัติปัญญาธร ดร. .……………………………………..………๔๙

ศึกษาวิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาทกับแนวคิดแบบธรรมชาตินิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท
An Analytical Study of the Dependent Origination and Nationalism in Theravada Buddhist Philosophy
ดร. เสฐียร ทั่งทองมะดัน, พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ, ดร. ………………………..............…………………๖๑

การศึกษาวิเคราะห์ภยเภรวสูตร
An Analytical Study of the Bhayabherava Sutta
พระไพรัช พุทฺธิสาโร (โพธิ์ประพาฬทอง), ดร.อธิเทพ ผาทา.....................................................................๗๙

การศึกษาวิเคราะห์อุชชยสูตร
An Analytical Study of the Ucchaya Sutta
พระอธิการผอม อกฺกวํโส (ดาวเรรัมย์), ดร.อธิเทพ ผาทา.........................................................................๘๗

การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของภิกษุหัวดื้อในพระวินัยปิฏก
An Analytical Study of the Behavior of the Obstinate Buddhist Monks in
Vinaya Tipitaka
พระสมพร ธมฺมกาโม (จุลเอียด) ดร.อธิเทพ ผาทา……………………………………………………………๙๔

ศึกษาวิเคราะห์กรรมและการเกิดใหม่ที่ปรากฏในวิมานวัตถุ
An analytical study of Karma and reincarnation that appear in
Vimanvatthu น.ส.สิรีรัศมิ์ สิงห์สนธิ, พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ, ดร. ……………………………..………..๑๐๑

ศึกษาหลักธรรมอนัตตาในคัมภีร์พระไตรปิฎก A Study of Anatta Principle in The Tripitaka
น.ส.ณัฎฐาพรรณ กรรภิรมย์พชิรา, พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ, ดร. ..........................……………………..๑๑๒

 

Download ได้ที่นี้

a3pagallfb62


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 35 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.