ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๖๐

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๖๐

วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Buddhist Review
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

บทความวิชาการ/บทความวิจัย (ภาษาไทย):

การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โดย พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก, ดร................................................................................๑

ภิกษุกับความสาคัญของการถือนิสสัยในสังคมไทยปัจจุบัน

โดย พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม และคณะ...........................................................................๒๑

คติชีวิตจากเรื่องพระปฏาจาราเถรี

โดย พระมหาศักดิ์ศรี ปุญฺญธโร และคณะ...........................................................................๓๘

การทานาในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อธรรมะของพระพุทธเจ้า

โดย มะลิ อิงสุข และคณะ...................................................................................................๕๐

การตีความการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท

โดย อรอาไพ สามขุนทด และคณะ.....................................................................................๖๔

รูปแบบการถวายผ้าบังสุกุลจากสมัยพุทธกาลสู่ยุคปัจจุบัน

โดย ณัฐ จันทร์หนูหงส์ และคณะ........................................................................................๗๖

พุทธวิธีทาใจในยามสูญเสีย

โดย นภาพัทธ์ งามบุษบงโสภิน และคณะ............................................................................๘๘

แนวคิดและงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

โดย ชมกร เศรษฐบุตร และคณะ......................................................................................๑๐๓

อจินไตยในมุมมองของท่านพุทธภิกขุ

โดย ฆริศา ไซอ่าเอี่ยม และคณะ………………………………………...........................................๑๑๕

บทความวิชาการ (ภาษาอังกฤษ):

A Study of Ego Free Socio-Political Dimension of Theravada Buddhism

By Dr. Phramaha Caroon Kittipayo…………………………………...……125

ฉบับที่ ๒ ดาว์นโหลดได้ที่นี้


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 39 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.