ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๐

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๐

วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Buddhist Review
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

บทความวิชาการ/บทความวิจัย (ภาษาไทย):

ปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และวิทยาศาสตร์...................................................................................................๑

ศ.ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ

การศึกษาวิเคราะห์ ศิลปะในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี………………………………………………………………………………..๑๖

ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา

พุทธจริยศาสตร์กับแนวคิดเรื่องการฆ่าตัวตาย................................................................................................๒๔

ผศ.ดร. ณัทธีร์ ศรีดี

ศึกษาวิเคราะห์หลักการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนชาวพุทธและ

มุสลิมในชุมชนวัดท่าการ้อง ตาบลบ้านป้อม อาเภอ/จังหวัดพระนครศรีอยุธยา………………………………………๓๙

พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ, ดร. พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช, ดร. จุฑารัตน์ ทองอินจันทร์

และมานิตา ชูช่วย

ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนาในจังหวัดพิษณุโลกสมัยสุโขทัย : กรณีศึกษาพุทธศิลป์แบบ

พระพุทธชินราช................................................................................................................ ..............................๖๑

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ (กันจู), ดร.

แนวคิดเรื่องความว่างในคัมภีร์ลลิตวิสตระ…………………………………………………………………………………………..๗๔

อาจารย์ ธีร์ พุ่มทับทิม

บทความวิชาการ (ภาษาอังกฤษ):

The Philosophical Trends in Buddhism……………………………………………………………………………………..๙๔

Dr. R. Gopalakrishnan

The Buddhist Standpoint with regard to the Partaking of Garlic by the Ubhatosaṅgha………๑๐๕

Asst. Dr. Iromi Ariyatatne

A Comparative Study of Sîla (The Five Precepts) in Theravada Buddhism and Jainism……..๑๑๕

Dr. Phattharachai Uthphun

Book Reviews: Thai Buddhism in the Modern World by Phra Brahmagunabhon

(P.A.Payuttho)……………………………………………………………………………………………………………………………๑๒๖

Phramaha Surasak Paccantaseno, Ph.D.

 

ฉบับท่ี่ ๑ ดาว์นโหลดได้ที่นี้


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 63 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.