ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

วารสาร

งานวิจัยและบทความทางวิชาการที่ลงตีพิมพ์ที่อื่น ปี 2560

 ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้วิจัย  งานวิจัยหรือบทความตีพิมพ์ที่
  รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตเชิงพุทธบูรณาการ   พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ (ศิริวรรณ) , ดร. และคุณจุฑารัตน์  ทองอินจันทร์  วารสารศิลปศาสตร์ ม.หัวเฉียว
  แนวคิด ตัวชี้วัด องค์ประกอบ บทเรียน และบูรณาการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕   พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ (ศิริวรรณ) , ดร. และคุณจุฑารัตน์  ทองอินจันทร์ วารสาร มรภ.นครราชสีมา


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 43 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.