ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

เนื้อหาไม่มีหมวดหมู่

เอกสารประกันคุณภาพ คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง) 2559

เอกสารประกันคุณภาพ  คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง) ๒๕๕๙

  1.5.1-1 คำสั่งคณะพุทธศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา
  1.5.1-2 คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิต
  1.5.1-3 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
  1.5.1-3 สรุปผลประเมินความพึงพอใจนิสิต ป.ตรี
  1.5.3-3 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบรรพชาและอบรม
  1.5.4-4 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบรรพชาและอบรม
  1.6.1-1 เอกสารประกอบการสัมมนา
  1.6.1-3 เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 1
  1.6.2-1 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการวิปัสสนาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2559
  1.6.3-1 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษานิสิตปี 1
  1.6.4-5 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษานิสิตปี 1
  1.6.6-2 เอกสารประกอบการประชุม การสัมมนาเิชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนา
  1.6.6-2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนา มจร ระยะ 12
  2.1.2-1 เอกสารประกอบการประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1
  2.1.5-2 รายงานการประชุม
  3.1.1-3 เอกสารประกอบการประชุม คกก. ประจำคณะพุทธศาสตร์ ครังที่ 2
  3.1.1-4 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
  4.1.1-1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
  4.1.2-2 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
  4.1.3-2 เอกสารประกอบการประชุม คกก. ประจำคณะ ครั้งที่ 4
  5.1.1-3 แผนยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพการศึกษา
  5.1.2-1 เอกสารประกอบการประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1
  5.1.2-2 เอกสารประกอบการประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1
  5.1.3-2 เอกสารประกอบการประชุม คกก. ประจำคณะพุทธศาสตร์ ครังที่ 2
  5.1.4-6 เอกสารประกอบการประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1
  5.1.4-7 ข้อมูลนิสิตต่างประเทศ มจร ปีการศึกษา 2559
  5.1.7-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มจร 2559
  5.1.7-4 รายงานการประชุม
  5.1.7-5 รายงานการประชุม คกก. ประจำคณะพุทธศาสตร์ ปี 2559
  5.2.1-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มจร 2559
  5.2.1-3 รายงานการประชุม
  5.2.2-1 รายงานการประชุม
  5.2.3-1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
  5.2.3-2 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 51 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.