ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ศาสนาเปรียบเทียบ (ปริญญาเอก)

สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ระดับปริญญาเอก

บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPARATIVE RELIGION

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) ขึ้นมาเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในมิติศาสนา ของตนและศาสนาต่างๆ ของบุคคลอื่นๆ ทั้งในด้านวิชาการ ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ ด้วยการใช้ศาสตร์ หลากหลายสาขาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในด้านการปฏิบัติการด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม จัดการสัมมนา สานเสวนา สร้างสัมพันธภาพทางศาสนาอันจักก่อให้เกิดความเข้าใจกันด้วยดี เปิดพื้นที่กิจกรรมเชิงสังคมพหุ วฒันธรรมศาสนาให้มากขึ้น ลดปัญหาความหวาดระแวง ขจัดความขัดแย้ง และอคติทางใจ ร่วมกันสร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

ปรัชญา

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (ศปท.) มุ่งผลิตให้นิสิตในหลักสูตรเป็นบัณฑิตที่มีความรู้และเชียวชาญในหลักธรรมทางศาสนาของตนเองอย่างลึกซึ้งกว้างขวาง และเปิดใจกว้างสามารถศึกษา วิจัย ค้นคว้า บูรณาการ พัฒนาองค์ความรู้ขยายจากศาสนาของตนไปสู่ศาสนาต่างๆ ได้ อย่างเข้าใจในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชยน์ต่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยและ องค๋กรความร่วมมือทางศาสนาต่างๆ  เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล อีกทั้งจะทำ หน้าที่เป็นแหล่งให้บริการความรู้เกี่ยวกับกับวิชาการทางศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันจะก่อให้เกิด การพัฒนาความเข้าใจและสันติสุขแก่มวลมนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคต

ความสำคัญ

การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองทางสังคมและการเรียนรู้ทางศาสนาที่หลากหลาย เพื่อดำรง     สืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาหรือลัทธิ ศาสนาตามความเชื่อของตน เปรียบเทียบกับศาสนาอื่น ๆ  สามารถประยุกต์เข้ากับศาสตร์สาขาต่างๆ ด้วยรูปแบบและการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ตลอดถึงการพัฒนาหลักสูตรเน้นการพัฒนาท้ัง ปัจเจกบุคคล องค์กรทางศาสนา และสังคม ให้มีความรอบรู้และเช่ียวชาญในทางศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจัยวิชาการด้านศาสนาได้อย่างแตกฉาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำสังคมด้านจิตใจและ ปัญญา สามารถนำหลักธรรมคำสอนศาสนาต่างๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาชีวิตทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา นิกาย และสร้างสันติภาพและเสริมสันติสุขแก่สังคม

รูปแบบของหลักสูตร

    -รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร ๓ ปี (แต่ไม่เกิน ๕ ปี)
    -ภาษาที่ใช้   การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    -การรับเข้าศึกษา   รับนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
    -ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะสถาบัน
    -การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวคือ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

     จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ๕๔ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น ๒ แบบ  คือ : -  
    ๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ (แบบ ๑) เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ทำดุษฎีนิพนธ์ จำนวน ๕๔ หน่วยกิต และศึกษาวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต จำนวน ๖ รายวิชา ทั้งนี้ให้ทางหลักสูตรฯ อาจกำหนดให้ศึกษาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วย กิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามโครงสร้างของหลักสูตร
    ๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ (แบบ ๒) เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยกำหนดให้ทำดุษฎีนิพนธ์ที่ มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะสาขา และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ทำดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ทั้งนี้หลักสูตรฯ อาจกำหนดให้ศึกษา หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามโครงสร้างของหลักสูตร

การทำดุษฎีนิพนธ์

คําอธิบายโดยย่อ
    ๑ นิสิตจะเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมใน รายวิชาไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต
    ๒ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์
    ๓ นิสิตมีสิทธิ์ขอสอบดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดได้ค่าระดับ เฉลี่ยสะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และทําดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เวลาทําวิทยานิพนธ์ไม่ น้อยกว่า ๓ เดือน นับจากวันลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ์เงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตาม ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์
    ๔ การเสนอหัวข้อและโครงรางดุษฎีนิพนธ์ การลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ การสอบดุษฎีนิพนธ์  ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์

มาตรฐานผลการเรียนรู้

     นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ และหลักธรรมอย่างเป็นระบบ และมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ  ทั้งทางภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติเพื่อใช้ในการทําดุษฎีนิพนธ์ได้

เว๊บไซด์ภาควิชา


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 63 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.