ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ศาสนาเปรียบเทียบ (ปริญญาโท)

สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ปริญญาโท

บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาศาสนาเปรีบบเทียบ

MASTER OF ARTS PROGRAM IN COMPARATIVE RELIGION

สาขาวิชาบาลีสันสกฤต  เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านอักษรศาสตร์  โดยมีการสอนทั้งทฤษฎีและ หลักการพื้นฐานด้านอักษรศาสตร์  มุ่งเน้นความรู้ด้านภาษาบาลีสันสกฤต และพระพุทธศาสนา เสริมสร้าง ศักยภาพให้นิสิตสามารถนำความรู้ด้านอักษรศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  เพื่อพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา

    หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประยุกต์ ความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาในสังคมร่วมสมัย เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและเสริมสร้างสันติสุข แก่สังคม โดยการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้ทุกศาสนาหันมาศึกษาศาสนาของตนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้ว หันไปแสวงหาความร่วมมือระหว่างศาสนาโดยวิธีการสานเสวนาทางศาสนา เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่าง ศาสนา อันจะนําไปสู่การพัฒนาสังคมที่สันติสุขและยั่งยืน

ความสำคัญ

     การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองทางสังคมและการเรียนรู้ทางศาสนาที่หลากหลาย เพื่อดํารง สืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบกับศาสนาอื่นๆ  สามารถประยุกต์เข้ากับศาสตร์สาขาต่างๆ  ด้วยรูปแบบและการเรียนการ สอนที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติตลอดถึงการพัฒนาหลักสูตรเน้นการพัฒนาทั้งปัจเจกบุคคล องค์กรทาง ศาสนา และสังคม ให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในทางศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษาและวิจัยวิชาการ ด้านศาสนาได้อย่างแตกฉาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นําสังคมด้านจิตใจและปัญญา สามารถนํา หลักธรรมคําสอนศาสนาต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาชีวิตทําความเข้าใจอันดี ระหว่างศาสนา  นิกาย และสร้างสันติภาพและเสริมสันติสุขแก่สังคม

รูปแบบของหลักสูตร

    -รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๒ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ(๕ปี)
    -ภาษาที่ใช้   การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ส่วนตําราที่ใช้ในหลักสูตรเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    -การรับเข้าศึกษา   รับนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
    -ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอน เกี่ยวกับศาสนาเปรียบเทียบฯลฯ
    -การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวคือ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

     จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ๓๙ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
๑) หมวดวิชาวิชาบังคับ
         ๑.๑ นับหน่วยกิต       ๙ หน่วยกิต
         ๑.๒ ไม่นับหน่อยกิต   (๙)* หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาวิชาเอก    ๑๒ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือก        ๖ หน่วยกิต
๔) วิทยานิพนธ์          ๑๒ หน่วยกิต
       รวม                  ๓๙    หน่วยกิต

การทำวิทยานิพนธ์

คําอธิบายโดยย่อ
    ๑ นิสิตจะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ได้เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมใน รายวิชาไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต
    ๒คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
    ๓นิสิตมีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดได้ค่าระดับ เฉลี่ยสะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และทําวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เวลาทําวิทยานิพนธ์ไม่ น้อยกว่า ๓ เดือน นับจากวันลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์เงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
    ๔การเสนอหัวข้อและโครงรางวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การสอบ วิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

มาตรฐานผลการเรียนรู้

     นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ และหลักธรรมอย่างเป็นระบบ และมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ  ทั้งทางภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติเพื่อใช้ในการทําวิทยานิพนธ์ได้


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 73 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.