ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ศาสนา

สาขาวิชาศาสนา

สาขาวิชาศาสนา

BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN RELIGION

สาขาวิชาศาสนา เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในคัมภีร์ทางศาสนาและหลักวิชาการในด้านศาสนาต่างๆ มีการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการปฏิบัติ มุ่งเน้นความเข้าใจและสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาสนาต่างๆ  โดยจัดกิจกรรมสานเสวนาทางศาสนา (Religious Dialogue) เสริมสร้างศักยภาพให้นิสิตสามารถนำความรู้ด้านศาสนาไปประยุกต์ใช้เพื่อทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาเพื่อสร้างสร้างสันติสุขแก่มนุษย์สังคมทั้งในประเทศ ระดับประชาคมอาเซียนและระดับโลกต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา

สืบสานและศึกษาความสำคัญของศาสนาและปรัชญาของศาสนาต่างๆ เชิงบูรณาการกับประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป

ความสำคัญ

   คุณค่าและความสำคัญในการศึกษาศาสนา มุ่งเน้นการศึกษาศาสนาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ลึกซึ้ง รวมถึงการปฏิบัติการจริงด้วยการประยุกต์ผ่านกิจกรรมและการวิจัยทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน โดยเน้นเนื้อหา ของชีวิตในมิติศาสนา สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาต่างๆ  เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา สังคมซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจผิดหรือการรับรู้ข้อมูลผิดๆ  เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้ง รุนแรง  สาขาวิชาศาสนามีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเสนอการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ เรียนรู้ทุกศาสนาอย่างปราศจากอคติ (Bias)

รูปแบบของหลักสูตร

    -รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
    -ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี)  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
    -ภาษาที่ใช้   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    -การรับเข้าศึกษา   รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
    -ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
    -การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  คือ สาขาวิชาศาสนา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี พร้อมทั้งปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปี สำหรับบรรพชิตหรือการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สำหรับฆราวาส

โครงสร้างหลักสูตร
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐ หน่วยกิต
         ๑.๑ วิชาบังคับ                               ๑๘ หน่วยกิต
         ๑.๒ วิชาเลือก                                ๑๒ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔    หน่วยกิต
        ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา            ๓๐ หน่วยกิต
        ๒.๒ วิชาแกนศาสนา                      ๓๓ หน่วยกิต
        ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านศาสนา               ๓๒ หน่วยกิต
        ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาศาสนา    ๙ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี   ๖ หน่วยกิต
       รวม                                      ๑๔๐    หน่วยกิต

การทำโครงงานหรืองานวิจัย  

     ข้อกำหนดในการทำโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ โดยต้องมีผลงานออกมาสู่สาธารณะชนและคาดว่าจะนำไปใช้งานหากโครงงานสำเร็จ โดยมีจำนวนผู้ร่วมโครงงาน   ๒-๓ คน และมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศาสนาในระดับประชาคมอาเซียน

    โครงงานภาควิชาศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาศาสนาที่นิสิตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทำโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

มาตรฐานผลการเรียนรู้
    นิสิตสามารถทำงานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทำโครงงาน และ โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้

ช่วงเวลา    ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาที่ ๔


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 77 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.