ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

บาลีสันสกฤต

สาขาวิชาบาลีสันสกฤต

สาขาวิชาบาลีสันสกฤต

BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN PALI AND SANSKRIT

สาขาวิชาบาลีสันสกฤต  เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านอักษรศาสตร์  โดยมีการสอนทั้งทฤษฎีและ หลักการพื้นฐานด้านอักษรศาสตร์  มุ่งเน้นความรู้ด้านภาษาบาลีสันสกฤต และพระพุทธศาสนา เสริมสร้าง ศักยภาพให้นิสิตสามารถนำความรู้ด้านอักษรศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  เพื่อพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา

    สาขาวิชาบาลีสันสกฤต สืบสานและศึกษาภาษาบาลีสันสกฤตเชิงบูรณาการกับพระพุทธศาสนา

ความสำคัญ

    สาขาวิชาบาลีสันสกฤต จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รู้หลักภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต หลักปรัชญา สังคม การเมือง วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมจนได้บัณฑิตที่มีความรู้ดี ประพฤติดี มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดถึงได้ ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม

รูปแบบของหลักสูตร

    -รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
    -ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี)  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
    -ภาษาที่ใช้   ภาษาไทย
    -การรับเข้าศึกษา   รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
    -ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
    -การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  คือ สาขาวิชาบาลีสันสกฤต

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี พร้อมทั้งปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปี สำหรับบรรพชิตหรือการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สำหรับฆราวาส

โครงสร้างหลักสูตร
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐ หน่วยกิต
         ๑.๑ วิชาบังคับ                               ๑๘ หน่วยกิต
         ๑.๒ วิชาเลือก                                ๑๒ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔    หน่วยกิต
        ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา            ๓๐ หน่วยกิต
        ๒.๒ วิชาแกนบาลีสันสกฤต                 ๓๓ หน่วยกิต
        ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านบาลีสันสกฤต         ๓๒ หน่วยกิต
        ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาบาลีสันสกฤต    ๙ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี   ๖ หน่วยกิต
       รวม                                      ๑๔๐    หน่วยกิต

ข้อกำหนดในการทำโครงงาน
      ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ภาษาบาลีและสันสกฤตกับศาสตร์สมัยใหม่ โดยต้องมีผลงานออกสู่สาธารณะชนและคาดว่าจะนำไปใช้งานหากโครงงานสำเร็จ โดยมีจำนวนผู้ร่วม โครงงาน ๒-๓ คน และมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด อย่างเคร่งครัด หรือ เป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านบาลีสันสกฤต

คำอธิบายโดยย่อ     โครงงานภาควิชาบาลีและสันสกฤตที่นิสิตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทำโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้     นิสิตสามารถทำงานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทำโครงงาน และโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
ช่วงเวลา     ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาที่ ๔

เว๊บไซด์ประจำภาควิชา


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 91 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.