ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

พระไตรปิฎกศึกษา (ปริญญาเอก)

สาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา ระดับปริญญาเอก

บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

DOCTOR OF ARTS PROGRAM IN TIPITAKA STUDIES

-

ปรัชญา

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (ศปท.) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพที่จะพัฒนา ตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นผู้น าทางปัญญาพัฒนาจิตใจและสังคม

ความสำคัญ

-

รูปแบบของหลักสูตร

    -รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร ๓ ปี (แต่ไม่เกิน ๕ ปี)
    -ภาษาที่ใช้   การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    -การรับเข้าศึกษา   รับนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
    -ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะสถาบัน
    -การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวคือ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

     จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ๕๔ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น ๒ แบบ  คือ : -  
    ๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ (แบบ ๑) เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ทำดุษฎีนิพนธ์ จำนวน ๕๔ หน่วยกิต และศึกษาวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต จำนวน ๖ รายวิชา ทั้งนี้ให้ทางหลักสูตรฯ อาจกำหนดให้ศึกษาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วย กิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามโครงสร้างของหลักสูตร
    ๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ (แบบ ๒) เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยกำหนดให้ทำดุษฎีนิพนธ์ที่ มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะสาขา และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ทำดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ทั้งนี้หลักสูตรฯ อาจกำหนดให้ศึกษา หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามโครงสร้างของหลักสูตร

การทำดุษฎีนิพนธ์

คําอธิบายโดยย่อ
    ๑ นิสิตจะเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมใน รายวิชาไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต
    ๒ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์
    ๓ นิสิตมีสิทธิ์ขอสอบดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดได้ค่าระดับ เฉลี่ยสะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และทําดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เวลาทําวิทยานิพนธ์ไม่ น้อยกว่า ๓ เดือน นับจากวันลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ์เงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตาม ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์
    ๔ การเสนอหัวข้อและโครงรางดุษฎีนิพนธ์ การลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ การสอบดุษฎีนิพนธ์  ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์

มาตรฐานผลการเรียนรู้

     นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ และหลักธรรมอย่างเป็นระบบ และมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ  ทั้งทางภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติเพื่อใช้ในการทําดุษฎีนิพนธ์ได้

เว๊บไซด์ภาควิชา


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 62 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.