ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

พระไตรปิฎกศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ระดับปริญญาโท

บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

MASTER OF ARTS PROGRAM IN TIPITAKA STUDIES

 หลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในทางพระไตรปิฎก สามารถ วิจัย ค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ในพระไตรปิฎกและบริการสังคม ตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของการปรับให้เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ “ผลิตบัณฑิต  วิจัยและพัฒนา ส่งเสริม พระไตรปิฎกศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”

ปรัชญา

    หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก สามารถวิจัย ค้นคว้าและพัฒนาองค์ ความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในพระไตรปิฎกและบริการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพที่จะพัฒนา ตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำทางปัญญา พัฒนาจิตใจและสังคม

ความสำคัญ

-

รูปแบบของหลักสูตร

    -รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๒ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ(๕ปี)
    -ภาษาที่ใช้   การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ส่วนตําราที่ใช้ในหลักสูตรเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    -การรับเข้าศึกษา   รับนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
    -ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอน เกี่ยวกับศาสนาเปรียบเทียบฯลฯ
    -การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวคือ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

     จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ๓๙ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
๑) หมวดวิชาวิชาบังคับ
         ๑.๑ นับหน่วยกิต       ๙ หน่วยกิต
         ๑.๒ ไม่นับหน่อยกิต   (๑๕)* หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาวิชาเอก    ๑๒ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือก        ๖ หน่วยกิต
๔) วิทยานิพนธ์          ๑๒ หน่วยกิต
       รวม                  ๓๙    หน่วยกิต

การทำวิทยานิพนธ์

คําอธิบายโดยย่อ
    ๑ นิสิตจะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ได้เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมใน รายวิชาไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต
    ๒คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
    ๓นิสิตมีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดได้ค่าระดับ เฉลี่ยสะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และทําวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เวลาทําวิทยานิพนธ์ไม่ น้อยกว่า ๓ เดือน นับจากวันลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์เงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
    ๔การเสนอหัวข้อและโครงรางวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การสอบ วิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

มาตรฐานผลการเรียนรู้

     นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ และหลักธรรมอย่างเป็นระบบ และมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ  ทั้งทางภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติเพื่อใช้ในการทําวิทยานิพนธ์ได้

เว๊บไซด์ภาควิชา


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 102 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.