ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

วิปัสสนาภาวนา

สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา

สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา

BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN VIPASSANA MEDITATION

ปรัชญา

   สาขาวิปัสสนาภาวนา เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา คุณลักษณะของบัณฑิตให้ เป็นผู้นำทางด้านจิตใจ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยปัญญาอันชาญฉลาดประกอบด้วยเหตุผล มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีจนสามารถนำไปอบรมสั่งสอน บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามหลักพระพุทธศาสนา

ความสำคัญ

-

รูปแบบของหลักสูตร

    -รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
    -ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี)  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
    -ภาษาที่ใช้   ภาษาไทย
    -การรับเข้าศึกษา   รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
    -ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
    -การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  คือ สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี พร้อมทั้งปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปี สำหรับบรรพชิตหรือการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สำหรับฆราวาส

โครงสร้างหลักสูตร
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐ หน่วยกิต
         ๑.๑ วิชาบังคับ                               ๑๘ หน่วยกิต
         ๑.๒ วิชาเลือก                                ๑๒ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔    หน่วยกิต
        ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา            ๓๐ หน่วยกิต
        ๒.๒ วิชาแกน                                  ๓๓ หน่วยกิต
        ๒.๓ วิชาเฉพาะด้าน                        ๓๒ หน่วยกิต
        ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขา                 ๙ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี   ๖ หน่วยกิต
       รวม                                      ๑๔๐    หน่วยกิต

ข้อกำหนดในการทำโครงงาน
       ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์การปฏิบัติวิปัสสนากับศาสตร์สมัยใหม่ โดยต้องมีผลงานออกสู่สาธารณะชนและคาดว่าจะนำไปใช้งานหากโครงงานสำเร็จ โดยมีจำนวนผู้ร่วม โครงงาน ๒-๓ คน และมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด อย่างเคร่งครัด หรือ เป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านบาลีสันสกฤต

คำอธิบายโดยย่อ     โครงงานภาควิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนาที่นิสิตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทำโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้     นิสิตสามารถทำงานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทำโครงงาน และโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
ช่วงเวลา     ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาที่ ๔

เว๊บไซด์ประจำภาควิชา


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 58 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.