ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

พระพุทธศาสนา

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการปฏิบัติด้านพระพุทธศาสนา  เสริมสร้างศักยภาพให้นิสิตทั้งพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์สามารถนำความรู้ด้านพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่แขนงต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับตนเอง สังคมประเทศชาติและปรับศักยภาพความรู้ความสามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ ประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา

    ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม  และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีความสามารถด้านพระพุทธศาสนาทั้งด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ มีหลักวิชาการที่นิสิตสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านอื่น ๆ  ตามหลักการศึกษาสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาสังคมประเทศชาติได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญ

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป มหาวิทยาลัย มีปณิธานอันมั่งคงในการที่จะเป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการด้านต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ มุ่งมั่นในการทำหน้าที่ให้การศึกษา ค้นคว้า วิจัย แสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิชาการทางพระพุทธศาสนาและสามารถเล่าเรียนวิชาการทางด้านการประยุกต์ใช้กับศาสตร์สาขาต่างๆ ตอบสนองความต้องการของสังคม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล อีกทั้งจะทำหน้าที่เป็นแหล่งให้บริการความรู้เกี่ยวกับกับ วิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนามวลมนุษย์ สังคม และ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รูปแบบของหลักสูตร

    -รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
    -ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี)  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
    -ภาษาที่ใช้   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    -การรับเข้าศึกษา   รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
    -ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
    -การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  คือ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี พร้อมทั้งปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปี สำหรับบรรพชิตหรือการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สำหรับฆราวาส

โครงสร้างหลักสูตร
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐ หน่วยกิต
         ๑.๑ วิชาบังคับ                               ๑๘ หน่วยกิต
         ๑.๒ วิชาเลือก                                ๑๒ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔    หน่วยกิต
        ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา            ๓๐ หน่วยกิต
        ๒.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา           ๓๓ หน่วยกิต
        ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา    ๓๒ หน่วยกิต
        ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะพระพุทธศาสนา    ๙ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี   ๖ หน่วยกิต
       รวม                                      ๑๔๐    หน่วยกิต

การทำโครงงานหรืองานวิจัย  

     ข้อกำหนดในการทำโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ โดยต้องมีผลงานออกมาสู่สาธารณะชนและคาดว่าจะนำไปใช้งานหากโครงงานสำเร็จ โดยมีจำนวนผู้ร่วมโครงงาน   ๒-๓ คน และมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่ มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านพระพุทธศาสนา

    โครงงานภาควิชาพระพุทธศาสนาที่นิสิตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทำโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

มาตรฐานผลการเรียนรู้
    นิสิตสามารถทำงานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทำโครงงาน และ โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้

ช่วงเวลา     ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาที่ ๔

เว๊บไซด์ประจำภาควิชา


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.