ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

พระไตรปิฎกศึกษา (ป.ตศ.)

ใบประกาศนียบัตรพระไตรปิฏกศึกษา (ป.ตศ.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรพระไตรปิฎกศึกษา
ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
……………………………………


๑.ชื่อหลักสูตร
      ๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : ประกาศนียบัตรพระไตรปิฎกศึกษา
      ๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Certificate Program in Tipitaka Studies
๒. ชื่อประกาศนียบัตร
      ๒.๑ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย : ประกาศนียบัตรภาษาไทย
           ๒.๑ .๑ ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรพระไตรปิฎกศึกษา
           ๒.๒.๒ ชื่อย่อ : ป.ตศ.
      ๒.๒ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาอีงกฤษ
           ๒.๒.๑ ชื่อเต็ม : Certificate Program in Tipitaka Studies.
           ๒.๒.๒ ชื่อย่อ : Cert.in Tipitaka Studies.
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. ปรัชญาและเหตุผล
๕. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
      ๕.๑ เพื่อผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตร ให้มีความรู้ความเข้าใจ
วิชาการหลักคาสอนในพระไตรปิฎก สามารถนาหลักธรรมในพระไตรปิฎกในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
      ๕.๒ เพื่อผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรพระไตรปิฎกศึกษา ให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสติปัญญา ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนและสังคม
      ๕.๓ เพื่อผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรพระไตรปิฎกศึกษา ให้มี
จิตศัทธาอุทิศตนต่อการศึกษาพระไตรปิฎกศึกษา และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
     ๕.๔ เพื่อผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรพระไตรปิฎกศึกษา ให้มี
คุณวุฒิทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านพระพุทธศาสนา หรือให้มีความรู้หลักธรรมประวัติศาสตร์ และ
ความรู้อื่น ๆ ในพระไตรปิฎกศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาต่างๆ
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้
๖. เกณฑ์การเปิดสอน
     หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะเปิดสอน
หลักสูตรนั้น สามารถดาเนินการขออนุมัติโครงการเปิดสอนตามขั้นตอน คือ
     ๖.๑ ประสานงานกับภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ กองวิชาการ และกอง
แผนงาน สานักงานอธิการบดี เพื่อจัดทาโครงการเปิดสอนหลักสูตร
     ๖.๒ ขอความเห็นชอบเปิดหลักสูตรจากคณะกรรมการประจาคณะพุทธศาสตร์
๗. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
     ๗.๑ เป็นพระภิกษุสามเณรหรือพระสังฆาธิการหรือพระสอนศีลธรรม หรือครูสอนพระปริยัติ
ธรรมและสาเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก หรือ
     ๗.๒ เป็นคฤหัสถ์สาเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก หรือ นักธรรมศึกษาชั้นเอก และเป็นผู้มี
ประสบการณ์ ในการทางานมาไม่ต่ากว่า ๒ ปี
     ๗.๓ เป็นคฤหัสถ์สาเร็จการศึกษาชั้น ม. ๖ หรือเทียบเท่าเป็นต้นไป
     ๗.๔ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับประกาศนียบัตรตามที่
สภาวิชาการเห็นชอบ
๘. กาหนดการเปิดสอน
เปิดทาการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๙. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๐. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาค ( Semester Credit System ) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษา
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา คือ
         ๑ ) ภาคการศึกษาที่ ๑ ( First Semester ) มีการศึกษาไม่ต่ากว่า ๑๕ สัปดาห์
         ๒ ) ภาคการศึกษาที่ ๒ ( Second Semester ) มีการศึกษาไม่ต่ากว่า ๑๕ สัปดาห์
๑๑. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ปี หรือต้องไม่ต่ากว่า ๒ ภาคการศึกษา แต่อย่างมาก
ไม่เกิน ๒ เท่าของระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ดาว์นโหลด รายละเอียดได้ที่นี้


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 52 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.