ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

วิปัสสนาภาวนา (ป.วน.)

ใบประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
------------------


๑. ชื่อหลักสูตร
          ๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
          ๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Certificate in Vipassanabhavana
๒. ชื่อประกาศนียบัตร
     ๒.๑ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย
          ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
          ๒.๑.๒ ชื่อย่อ : ป.วน.
     ๒.๒ ชื่อประกาศนียบัตรภาษอังกฤษ
          ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม : Certificate in Vipassanabhavana
          ๒.๑.๒ ชื่อย่อ : Cert. in Vibh.
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
    ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๕. เกณฑ์การเปิดสอน
     ส่วนงานของมหาวิทยาลัย ที่มีความประสงค์จะเปิดสอนหลักสูตร สามารถดาเนินการขออนุมัติโครงการเปิดสอนตาม
ขั้นตอน คือ
           ๕.๑ ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ประสานงานกับสถาบันวิปัสสนาธุระ กองวิชาการ และกอง
แผนงาน สานักงานอธิการบดี เพื่อจัดทาโครงการเปิดสอนหลักสูตร
           ๕.๒ ขอความเห็นชอบในการเปิดสอนหลักสูตรจากสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
๖. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     ๖.๑ เป็นพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร หรือครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ที่มีคุณวุฒินักธรรมชั้นเอก
หรือธรรมศึกษาชั้นเอกหรือ
      ๖.๒ เป็นคฤหัสถ์ที่สาเร็จการศึกษาธรรมศึกษาชั้นเอก หรือ
      ๖.๓ เป็นคฤหัสถ์ที่สาเร็จการศึกษาภาคบังคับของรัฐหรือเทียบเท่า หรือ
      ๖.๔. เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
๗. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบหน่วยทวิภาค (Semester Credit System) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ และภาคปฏิบัติ คือ
      ๗.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ (First. Semester) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
     ๗.๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ (Second Semester) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
     ๗.๓ ภาคปฏิบัติ (Practical Semester) มีเวลาเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานติดต่อกันเป็นเวลา ๓ เดือน
๘. ระยะเวลาการศึกษา
     ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ปี และภาคปฏิบัติอีก๓ เดือนทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่ต่ากว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ

ดาว์นโหลด รายละเอียดได้ที่นี้


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 100 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.