ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

 

  สายตรง
คณบดี
คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   หากท่านมีข้อเสนอแนะและสิ่งที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคณะพุทธศาสตร์ สามารถติดต่อได้ที่ 
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   มหาวิทยาลัยลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 76 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.