ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ :

สถิตินิสิตคณะพุทธศาสตร์

สถิตินิสิตเข้า-จบ ตั้งแต่ปี2556 - 2564

๑. ปริญญาตรี เปรียบเทียบ เข้า-จบ

a3statrecall56 6404

 

๒. ปริญญาตรี จบแบบแยกสาขา และหลักสูตร

a3staticfinst56 596501

๓. ปริญญาตรี สถิตินิสิตปี ๑

a3stall1yfb56 64

๔. ปริญญาตรี แยกบรรพชิตและคฤหัสถ์ ปี 1

a3statstsxba56 64fb

๕.ปริญญาตรี สถิตินิสิตปี 1 แยกหลักสูตร

a3statthenfbba56 6402

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑. ปริญญาตรี ภาษาไทย

2564BAThfb

Copy of a3ttba64fb1

 

๒. ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ

2564BAEnfb

Copy of a3ttba64fb5

๓. ปริญญาโท (มหาบัณฑิต)

2564MAThfb

๔. ปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต)

2564PHDThfb

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑. สถิตินิสิตจบ

๒. ปริญญาตรี ภาษาไทย

2563BAThfb

Copy of a3ttba64fb2

 

๓. ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ

2563BAEnfb

Copy of a3ttba64fb6

๔. ปริญญาโท (มหาบัณฑิต)

2563MAThfb

๕. ปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต)

2563PHDThfb

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑. สถิตินิสิตจบ

a3stiticfinist62th

a3statienfb63

๒. ปริญญาตรี ภาษาไทย

2562BAThfb

Copy of a3ttba64fb3

๓. ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ

2562BAEnfb

Copy of a3ttba64fb7

๔. ปริญญาโท (มหาบัณฑิต)

2562MAThfb

๕. ปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต)

2562PHDThfb

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑. สถิตินิสิตจบ

๒. ปริญญาตรี ภาษาไทย

2561BAThfb

Copy of a3ttba64fb4

๓. ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ

2561BAEnfb

Copy of a3ttba64fb8

๔. ปริญญาโท (มหาบัณฑิต)

2561MAThfb


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 49 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.