ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

คู่มือ

คู่มือ ปี 2563

๑. คู่มือนิสิตปริญญาตรี

๒. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาคณะพุทธศาสตร์

๓. คู่มือการสมัครเรียนออนไลน์/Handbook for admission

๔. คู่มือปฏิบัติวิปัสสนากรรมมัฏฐานนิสิตคณะพุทธศาสตร์


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.