ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

เลือก >>>

   คำถามที่พบบ่อย

ใบรับรองที่ออกโดยคณะพุทธศาสตร์ นำไปใช้อะไรได้บ้าง ?

ตอบ :

ใช้
สำหรับรับรองการศึกษา
สำหรับรับรองสถานภาพความเป็นนิสิต
สำหรับต่ออายุ Visa (การตรวจลงตรา) (สำหรับนิสิตต่างประเทศ)
สำหรับการเปิดบัญชีธนาคาร
สำหรับขอพักอยู่ในหอพักนิสิต
สำหรับการขอทุนการศึกษา
และยังสามารถรับรองการจบการศึกษาเพื่อนำใบรับรองไปศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าได้ ในมหาวิทยาลัยเดียวกันด้วย
เป็นต้น

หากนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ลาสิกขา จะพ้นสภาพหรือไม่ ? หรือควรทำอย่างไรหากยังอยากศึกษาต่อ ?

ตอบ :

นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่หากลาสิกขา จะพ้นสภาพความเป็นนิสิตทันที
หากต้องการศึกษาต่อ ต้องลงเรียนในคณะพุทธศาสตร์หลักสูตรคฤหัสถ์ โดยการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชานั้นๆ

หากนักเรียนมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าสอบได้ มีวิธีอย่างไร ?

ตอบ :

หากมีเหตุจำเป็นอันสมควร ให้ทำหนังสือลาและขอสอบภายหลังไปที่คณะพุทธศาสตร์ แล้วแจ้งไปยังอาจารย์เจ้าของวิชาเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องแจ้งก่อนการสอบอย่างน้อย ๗ วัน

หากผลการสอบติด (ร) หรือ ติด ( i ) ควรทำอย่างไรดี ?

ตอบ :

ควรทำการติดต่ออาจารย์เจ้าของวิชาภายในระยะเวลา ๑๕ วันหลังประกาศผลสอบเพื่อทำการแก้เกรด ไม่เช่นนั้นแล้วเกินกำหนดไปจะติด ( F ) ทันที

ผลคะแนนของนิสิตในชั้นเรียนออก แต่ของตนเองไม่ออก ทำอย่างไร ?

ตอบ :

ให้ตรวจสอบดังนี้
    ๑. นิิสิตได้กรอกแบบประเมินการสอนออนไลน์ของวิชานั้นๆ  แล้วหรือยัง
    ๒. ติดต่อหรือพบอาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ด้วยตนเอง ทันที
    ๓. มีปัญหากับระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักทะเบียนและประเเมินผล

การเรียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีกี่หน่วยกิต ?

ตอบ : มีหน่วยกิตดังนี้...
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐  หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ         ๑๐๔  หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หน่วยกิต
            รวมแล้ว             ๑๔๐  หน่วยกิต

การนำวุฒิเข้าศึกษาปี 1 สามารถใช้วุฒิอะไรได้บ้าง ?

ตอบ : ใช้วุฒิการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้.....
๑) ต้องเป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับการแต่งตั้ง ๓ ปีขึ้นไปและได้นักธรรมชั้นเอก
๒) สอบได้เปรียญธรรม  ๕  ประโยคขึ้นไป
๓) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.๖) หรือเทียบเท่า

หลักสูตรใบประกาศนียบัตร รับวุฒิอะไร ? เรียนแล้วได้อะไร ?

ตอบ :

หลักสูตรใบประกาศนียบัตร มีเปิด ๔ หลักสูตร คือ
   ๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ป.พศ.) เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนพระพุทธศาสนาสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั่วไป ผู้ที่สนใจ เพื่อเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเบื้องต้น ให้มีความรู้ความเข้าใจ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ตามสมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัท
   ๒. สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนวิปัสสนาภาวนาสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั่วไป ผู้ที่สนใจ เพื่อเรียนรู้ความรู้ทางวิัปัสสนาภาวนาขั้นพื้นฐาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ตามสมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัท
   ๓. สาขาวิชาภาษาบาลี (ป.บล) เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนบาลีสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั่วไป ผู้ที่สนใจ เพื่อเรียนภาษาบาลีขั้นพื้นฐานให้มีความรู้ความเข้าใจ อ่านออก  เขียนได้  ในภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษากลางของพระพุทธศาสนาตามสมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัท
   ๔. สาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา (ป.ตศ) เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนพระไตรปิฏกสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั่วไป ผู้ที่สนใจ เพื่อเรียนพระไตรปิฏกขั้นพื้นฐาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ตามสมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัท

และหลักสูตรใบประกาศนียบัตรทั้งหมด สามารถนำมาเพื่อเข้าเรียนต่อคณะพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  ในสาขาวิชานั้นๆ ได้

ติดธุระสำคัญหรือป่วยไม่สามารถมาสอบได้ จะตกวิชานั้นหรือไม่ ?

ตอบ : ถ้าติดธุระสำคัญล่วงหน้า สามารถแจ้งทางคณะหรืออาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าภาควิชาเพื่อขออนุญาติสอบในภายหลังได้ พร้อมทั้งหนังสือขอยื่นเรื่อง ลาสอบ หรือถ้าป่วย ก็ยื่นหนังสือลาป่วย และนำใบรับรองแพทย์มาแสดงในภายหลังได้ แต่ทั้งนี้ ในบัญชีจะทำการแสดงว่าขาดสอบไว้ก่อน จนกว่าเอกสารรับรองการปฏิบัติงานในการลาจากส่วนงานต้นสังกัดหรือใบรับรองแพทย์จะครบถ้วน

เรียนแล้วแต่ไม่ค่อยเข้าใจวิชาที่อาจารย์สอน เพราะไม่คุ้นเคยมาก่อน ทำอย่างไรดี ?

ตอบ : ปัญหาส่วนมากจะเกิดกับการศึกษาวิชาภาษาบาลีหรือวิชาอื่น ๆ ที่ไม่มีสอนในหลักสูตรปกติทางโลก แต่วิชาเหล่านี้เป็นวิชาตามหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาวิชาอันเกี่ยวเนื่องต่อพระพุทธศาสนา ดังนั้น เมื่อนิสิตที่เป็นคฤหัสถ์ไม่เคยเรียนมาก่อนจึงเกิดปัญหาเรื่องไม่เข้าใจเนื่องจากไม่มีพื้นฐานมาก่อน ซึ่งมีคำแนะนำดังนี้
๑.เข้าอบรมภาษาบาลีเพิ่มเติมซึ่ง พระมหาชะเอม, พระมหานพดล,อาจารย์สมควร ดำเนินการจัดอบรมอยู่ (ภาคประกาศนียบัตร)
๒. สามารถปรึกษาเพิ่มเติมได้ หลังการสอนหรือเวลาว่าง กับอาจารย์ประจำวิชานั้น ๆ ได้ตลอดเวลา
๓.สามารถขอคำแนะนำถึงเอกสารประกอบการศึกษาจากอาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าภาควิชาได้
๔.ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีตามวัดต่าง ๆ  

การเรียนการสอนบางวิชาไม่มีเอกสารประกอบการสอน ควรทำอย่างไรดี ?

ตอบ :

มีคำแนะนำดังนี้
1. เลกเช่อร์ในขณะเรียน
2. ค้นเอกสารเพื่อศึกษาทำความเข้าใจเพิ่มเติมที่ห้องสมุด
3. ปรึกษาอาจารย์สอนถึงเอกสารที่อาจารย์สอนควรแนะนำและสำเนาไว้อ่าน
4. สามารถขอรายละเอียดประจำวิชา (Course Outline) จากอาจารย์ผู้สอนได้

เป็นนิสิตฆราวาส ขอยกเว้นหลักสูตรการปฏิบัติธรรมได้หรือไม่ ?

ตอบ :

ไม่สามารถยกเว้นได้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรบังคับของมหาวิทยาลัย แต่ถ้าหากไม่สามารถเข้าปฏิบัติธรรมตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถทำเรื่องร้องขอปฏิบัติธรรมในเวลาอื่นที่สะดวกและในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยรับรองในระยะเวลาเท่ากับนิสิตท่านอื่นที่ปฏิบัติธรรมตามระยะเวลาปกติ ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หัวหน้าภาควิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา

หากผลสอบนิสิตติด I ในผลสอบควรทำอย่างไรดี ?

ตอบ : เมื่อนิสิตติด i (Incompleate) ในใบประกาศผลสอบ ให้นิสิตรีบทำการติดต่ออาจารย์สอนรายวิชานั้น ๆ เพื่อทำการแก้ไขผลสอบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบ หากพ้นกำหนด ผลสอบจะถูกปรับเป็น F (Fail) ทันที

การทำหนังสือรับรองสำหรับนิสิตต่างประเทศต้องใช้อะไรบ้าง ?

ตอบ : ต้องใช้สำเนาพาสปอร์ต (ถ้าในกรณีที่ต่อวีซ่า ต้องสำเนาวีซ่ามาด้วย) ถ้าเป็นการทำหนังสือรับรองครั้งแรก ต้องมีหนังสือรับรองสังกัดจากเจ้าอาวาสว่าสังกัดอยู่วัดใดจริงหรือไม่ ? พร้อมทั้งสำเนาใบค่าลงทะเบียนเรียนของภาคศึกษานั้นๆ มา  แล้วกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มของคณะที่ออกใบรับรอง  โดยผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชาและคณบดี

ในขณะที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจ สามารถเรียนต่อพร้อมกันได้หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่สามารถเรียนต่อได้ ผิดระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัย หากกองกิจการนิสิตรับทราบจะทำให้การปฏิบัติศาสนกิจเป็นโมฆะ และไม่สามารถเข้ารับปริญญาบัตรได้ เพราะถือว่าไม่จบการศึกษาอย่างสมบูรณ์

Advice for foreign students who wish to apply for a visa extention

ตอบ :

(1) Name, Pali name, Surname, Nationality (The same as  

your passport) Please write in capital letters.

(2) Age; Number of years ordainea as a Buddhist monk.

(3) Present address ( Home or Wat ) in Thailand.

(4) Passport No. and visa type.

(5) Registration No; Class; Year; Major; GPA.

(6) What is the reason for applying for a visa extension,

or changing the category of the VISA. Please state.

(7) English or Thai Letter.

Enclosures

(1.) Copy of both PP + visa. (The applicant needs to sign these documents to certify that they are true copies).

(2.) Recent photograph 1.5 inches (1 copy).

ต้องการใช้อุปกรณ์การสอน ทำอย่างไร ?

ตอบ :

 นิิสิตที่ต้องการยืนอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอุปกรณ์การเรียนการสอนที่สำนักงานคณบดี ชั้น G กรอกเอกสารสำหรับการขอยืมให้ครบถ้วน พร้อมทั้ง ยื่นบัตรนิสิตกับเจ้าหน้าที่ เมื่อใช้เสร็จเก็บอุปกรณ์ให้เรียนร้อย ส่งคืนเจ้าหน้าที่พร้อมรับบัตรนิิสิตของตนเอง คืน


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 70 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.