ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

สำหรับนิสิต

สำหรับนิสิต

สำหรับนิสิต

เลือก >>>

ปฏิทินการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓           ตารางข้อสอบกลาง ภาค๑ ปี๖๓

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑           ตารางข้อสอบกลาง ภาค๑ ปี๖๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตารางสอน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทุนการศึกษา

อาจารย์ปรีกษา

แบบฟอร์มคำร้อง/visa

สำนักทะเบียนและประเมินผล

หอพักนิสิต

ข้อมูลจัดหางาน

คู่มือการใช้งานระบบประเมินอาจารย์

คู่มือการใช้งานระบบประเมินอาจารย์
         ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์โดยนิสิต
สำหรับนิสิต คือระบบที่นิสิตใช้สำหรับประเมินผลการสอนของผู้สอนในแต่ละวิชาที่ลงทะเบียนแต่ละปีภาคการศึกษา


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 107 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.