ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

สำหรับอาจารย์

อาจารย์

สำหรับอาจารย์
ข้อควรรู้สำหรับอาจารย์

จรรยาบรรณอาจารย์

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

การรวบรวมข้อมูลรายชื่อวารสานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย

สารสนเทศสำหรับอาจารย์

ระบบสารสนเทศ

  • ระบบ มคอ.

ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ

  • ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ

คู่มือการกรอกเกรดออนไลน์

ผลประเมินผลการสอน

  • ผลประเมินผลการสอน

การใช้งานระบบประเมินอาจารย์

การใช้งานระบบประเมินอาจารย์
      ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมต่อระบบบริการการศึกษา
      สำหรับอาจารย์ คือระบบที่ตรวจสอบผลการประเมินการสอนจากนิสิต นักศึกษา

ระบบบัญชีลงเวลาเรียนนิสิต1_2564

สรุปบัญชีลงเวลาเรียนนิสิต1_2564

สารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

คู่มืออาจารย์ที่ปรีกษา

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรีกษา


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 74 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.