ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

สำหรับศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า

สำหรับศิษย์เก่า
ข้อมูลบริการสำหรับศิษย์เก่า

ทุนการศึกษา

ข้อมูลการจัดหางาน

การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต

  •   การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

  •   ศิษย์เก่าสัมพันธ์

การศึกษาต่อ

  •   การศึกษาต่อ

กองกิจการนิสิต

ทำเนียบศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่า


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 85 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.