ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธานและพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ

        วิสัยทัศน์ (Vision)       

                  ๑. ผลิตคนดีและคนเก่งอย่างมีสมรรถภาพ
                  ๒. จัดการศึกษาและวิจัยอย่างมีคุณภาพ
                  ๓. บริการวิชาการดีอย่างมีเอกภาพ
                  ๔. บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
 

               ปรัชญา (Philosophy)
                       จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับพุทธศาสนา พัฒนาจิตใจและสังคม

              ปณิธาน (Determination)
                     ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

              พันธกิจ (Mission)

                  ผลิตบัณฑิต
                  ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนา ศาสนา ปรัชญา ภาษาบาลีและสันสกฤตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์ กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
                  วิจัยและพัฒนา
                      การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำ
องค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนา คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
                  ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
                      มุ่งเน้นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธำรงรักษา เผยแผ่หลักคำสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง
                  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
                      เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ

              เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
                   บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

              อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
                    ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

              อัตลักษณ์บัณฑิต
                     มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา      


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 51 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.