ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

                 คณะพุทธศาสตร์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

            ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์

                           เป้าประสงค์ที่ ๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะนวลักษณ์และกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HED)
                           เป้าประสงค์ที่ ๒ หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากั้บศาสตร์สมัยใหม่ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อัฒนาจิตใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
                           เป้าประสงค์ที่ ๓ อาจารย์มีความรู้ ความเชียวชาญในศาสตร์และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย
                           เป้าประสงค์ที่ ๔ ทรัพยากรการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม

            ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย ๓ เป้าประสงค์

                 เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน
                            เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
                            เป้าประสงค์ที่ ๒.๓ ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการอ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจิตจิและสังคมทั้งในระดับชาติ
                                              และนานาชาติ

            ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรรับในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์

               เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ ผลงานบริการวิชาการแก่สังคมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
                         เป้าประสงค์ที่ ๓.๒ งานบริการวิชาการแก่สังคม บูรณาการดับการเรียนการสอน การวิจัย และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                       

            ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
                                          ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์
                          เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ ผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิปลวัฒนธรรมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
                          
เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ นวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบูรณการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
                                                   ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม

            ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดากรองค์โดยใช้หลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ประกอบด้วย ๑ เป้าประสงค์

                           เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 72 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.