ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

เลขานุการ

พระครูปลัดสมเกียรติ กิตฺติญาโณ

เลขานุการสำนักงานคณบดี

พระครูปลัดสมเกียรติ  กิตฺติญาโณ

ตำแหน่ง

เลขานุการสำนักงานคณบดี

สถานที่ทำงาน

สำนักงานคณบดี ชั้น G โซน D อาคารเรียนรวม

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖

เบอร์ติดต่อที่ทำงาน

๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖

ประวัติบุคลากร คณะพุทธศาสตร์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์

-

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เลขานุการสำนักงานคณบดี

ผู้ชำนาญการ

เลขานุการสำนักงานคณบดี

ประวัติการศึกษาทางโลก

พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) ม.มจร.
ศศ.ม.(การบริหารองค์การ)  ม.เกริก

ประวัติการศึกษาทางธรรม

เปรียญธรรม ๓  ประโยค

ประวัติการทำงาน

-นักวิชาการศึกษา
-เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์
-เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ / หนังสือ

(งานเขียนร่วมกับคนอื่น)

-

เกียรติคุณอื่นที่ได้รับ

-

E-mail
FaceBook

......

Page-Line

......

Twitter

......

Mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 64 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.