ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

บัณฑิตศึกษา พระไตรปิฏกศึกษา

พระกอบชัย เขมานนฺโท, ดร.

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

พระกอบชัย เขมานนฺโท, ดร.

ตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว)

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

FaceBook

......

Mail

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวกัญญ์วราพัชญ์ หอมชื่น

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา หลักสูตรมหาบัณฑิต

นางสาวกัญญ์วราพัชญ์  หอมชื่น

ตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป (ชั่วคราว)

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

-เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา (ชั่วคราว)
-เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับนิสิตและอุปกรณ์การสอนเรียน สำนักงานคณบดี ฯลฯ (ชั่วคราว)

อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยงานบริการภายใน มจร.