ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

บัณฑิตศึกษา ศาสนาเปรียบเทียบ

พระครูปลัดณพิชญ์ ญาณวีโร

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

พระครูปลัดณพิชญ์ ญาณวีโร

ตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว)

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

FaceBook

......

Mail

อ่านเพิ่มเติม...

พระครูธรรมบาลพิจิตร, ดร.

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา หลักสูตรมหาบัณฑิต

พระครูธรรมบาลพิจิตร, ดร.

ตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว)

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

Page
Mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านเพิ่มเติม...

นายไชยา เสนแสนยา

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา หลักสูตรมหาบัณฑิต

นายไชยา  เสนแสนยา

ตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว)

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

FaceBook

......

Mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านเพิ่มเติม...


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 82 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.