ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

นายธานินท์ เมียส

เจ้าหน้าที่หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

นายธานินท์  เมียส

ตำแหน่ง

นักวิเทศสัมพันธ์

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

-เจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาอังกฤษ

ประวัติบุคลากร คณะพุทธศาสตร์
ผู้ชำนาญการ

-

ประวัติการศึกษาทางโลก

พธ.บ.(Buddhist studies) ม.มจร.

ประวัติการศึกษาทางธรรม

-

ประวัติการทำงาน

-พ.ศ. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน นักจัดการงานทั่วไป (ชั่วคราว) สำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์


ผลงานวิชาการ / หนังสือ

(งานเขียนร่วมกับคนอื่น)

-

เกียรติคุณอื่นที่ได้รับ

-

เบอร์ติดต่อที่ทำงาน

๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖

สถานที่ทำงาน

สำนักงานหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  ห้อง D119

คณะพุทธศาสตร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖

FaceBook

......

Page-Line

......

Mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 86 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.