ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

เจ้าหน้าที่ชั่วคราว

นางสาวปวีณา สิงห์คำคา

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

นางสาวปวีณา  สิงห์คำคา

ตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป (ชั่วคราว)

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

-เจ้าหน้าสำนักงานคณบดี
-ดูแลห้องสมุดประจำคณะพุทธศาสตร์
-ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิเชียร บัวสำลี

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

นายวิเชียร  บัวสำลี

ตำแหน่ง

นักธุรการ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

-เจ้าหน้าสำนักงานคณบดี
-เจ้าหน้าที่สารบรรพระบบอิเล๊กโทนิค คณะพุทธศาสตร์
-ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม...


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 105 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.