ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

เจ้าหน้าที่ประจำ

นายดวงดี โอฐสู

เจ้าหน้าที่ประจำ

นายดวงดี  โอฐสู

ตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

-เจ้าหน้าสำนักงานคณบดี
-เจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตรสาขาวิชาศาสนา ภาคภาษอังกฤษ
-เจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา ภาคภาษอังกฤษ
-ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม...


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.