ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ภารกิจ อำนาจหน้าที่

ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน

คณะพุทธศาสตร์
        มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศาสนาและปรัชญา บาลีและสันสกฤต และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

           ๑. สํานักงานคณบดี มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารและงานวิชาการ ของคณะ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
               (๑) กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ ประกันคุณภาพการศึกษา นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

               (๒) กลุ่มงานวิชาการ และวิจัย ปฏิบัติงานวางแผนด้านการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร ประสานงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล งานห้องสมุดและเทคโนโลยี งานวิจัยและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา นิสิตภายในคณะ รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนระบบการบริหาร การให้บริการ วิชาการและวิจัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

              ๒. ภาควิชาพระพุทธศาสนา มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการ สอนในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาในภาควิชาพระพุทธศาสนา และทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ ด้านพระพุทธศาสนา รวมทั้งประสานงานการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องของวิทยาเขต วิทยาลัยและ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

              ๓. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการเรียน การสอนในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาในภาควิชาศาสนาและปรัชญา และทําการวิจัย ให้บริการทาง วิชาการด้านศาสนาและปรัชญา รวมทั้งประสานงานการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องของวิทยาเขต วิทยาลัยและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

            ๔. ภาควิชาบาลีและสันสกฤต มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการเรียน การสอนในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาในภาควิชาบาลีและสันสกฤต และทําการวิจัย ให้บริการทาง วิชาการด้านบาลีและสันสกฤต รวมทั้งประสานงานการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องของวิทยาเขต วิทยาลัยและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อ้างอิงถึง : ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง "ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดขอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒" ,หน้า ๖-๗.
แหล่งที่มา : http://www.central.mcu.ac.th/?p=2305#prettyPhoto


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 50 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.