ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

คณาจารย์ ฝ่ายบรรพชิต

พระธรรมวชิรมุนี วิ. , รศ.ดร.

อาจารย์ประจำภาควิชา

พระธรรมวชิรมุนี วิ. , รศ.ดร.

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งทางบริหาร

ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

อ่านเพิ่มเติม...

พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำภาควิชา

พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งทางบริหาร

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยธรรมทูต

อ่านเพิ่มเติม...

พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ,ดร.

อาจารย์ประจำภาควิชา

พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ, ดร.

ตำแหน่งทางวิชาการ

-

ตำแหน่งทางบริหาร

-

รายละเอียดภาระการทำงาน

-

อ่านเพิ่มเติม...


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.