ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

คณาจารย์ ฝ่ายคฤหัสถ์

ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.คำพันธ์  วงศ์เสน่ห์

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาบาลีและสันสกฤต

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ธีร์ พุ่มทับทิม

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ธีร์  พุ่มทับทิม

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาบาลีและสันสกฤต

อ่านเพิ่มเติม...


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 92 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.