ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

คณาจารย์ ฝ่ายบรรพชิต

พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.

อาจารย์ประจำภาควิชา

พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาบาลีและสันสกฤต

ตำแหน่งทางบริหาร

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

อ่านเพิ่มเติม...

พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก, ดร.

อาจารย์ประจำภาควิชา

พระมหานพดล  ปุญฺญสุวฑฺฒโก, ดร.

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาบาลีและสันสกฤต

อ่านเพิ่มเติม...


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 103 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.