ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

คณาจารย์ ฝ่ายคฤหัสถ์

ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.อิทธิพล  แก้วพิลา

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งทางบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต

อ่านเพิ่มเติม...


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 37 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.