ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

คณาจารย์ ฝ่ายบรรพชิต

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺเสโน, ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำภาควิชา

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งทางบริหาร

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

รายละเอียดภาระการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

พระครูปลัดเจริญ วฑฺฒโน, ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำภาควิชา

พระครูปลัดเจริญ  วฑฺฒโน, ผศ.ดร.

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งทางบริหาร

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสานาธุระ

อ่านเพิ่มเติม...

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, รศ.ดร.

อาจารย์ประจำภาควิชา

พระมหาจีรวัฒน์  กนฺตวณฺโณ, รศ.ดร.

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งทางบริหาร

รองผู้อำนวยการสถาบันศูนย์อาเชียน

อ่านเพิ่มเติม...

พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม,ดร

อาจารย์ประจำภาควิชา

พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม, ดร.

ตำแหน่งทางวิชาการ

-

ตำแหน่งทางบริหาร

-

รายละเอียดภาระการทำงาน

-

อ่านเพิ่มเติม...


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 69 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.