ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ประวัติคณะพุทธศาสตร์

ประวัติคณะพุทธศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ ได้ทรงสถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในครั้งแรกได้ทรงพระราชทานนามว่า “มหาธาตุวิทยาลัย”
       มหาธาตุวิทยาลัย เปิดสอนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙  โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้ใช้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
       เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ได้จัดประชุมพระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย   จำนวน ๕๗ รูป เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงระดับมหาวิทยาลัย เปิดสอนระดับปริญญาตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ คณะแรกที่เปิดสอน คือ คณะพุทธศาสตร์
       ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐  ปี ที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ผลิตบัณฑิตตามพันธกิจเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และให้บริการวิชาการแก่สังคม จากการที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม ประเทศชาติและพระศาสนา รัฐบาลได้เสนอให้รัฐสภาตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ ให้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐ และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยนี้ จึงมีชื่อตามกฎหมายว่า “
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”    คณะพุทธศาสตร์ เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ที่เปิดการศึกษาเน้นหนักในด้านภาษาบาลี พระพุทธศาสนา ศาสนาและปรัชญา ในชั้นแรกแบ่งหลักสูตรออกเป็น ๔ ภาควิชา คือ :-
           ๑.  ภาควิชาภาษาบาลี
           ๒.  ภาควิชาพระพุทธศาสนา
           ๓.  ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
           ๔.  ภาควิชาภารตวิทยา
        ใน พ.ศ. ๒๔๙๗ มีผู้สำเร็จปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) รุ่นแรก จำนวน ๔ รูป   และอนุปริญญา (อนุ พธ.บ.) จำนวน  ๒ รูป  


       คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ภาควิชา  มี  ๗ สาขาวิชาเอก และ ๒ สาขาวิชาโท ดังต่อไปนี้ :-
        ๑. ภาควิชาพระพุทธศาสนา
        -    สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
        -    สาขาวิชาพระอภิธรรม
        -    สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
        -    วิชาโทโบราณคดี

        -    บัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสนามหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

        ๒. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
        -    สาขาวิชาศาสนา
        -    สาขาวิชาปรัชญา

        -    สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
        -    บัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
        ๓. ภาควิชาบาลีและสันสกฤต
        -    สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
        -    สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
        -    สาขาวิชาภาษาบาลี
        -    สาขาวิชาบาลีสันสกฤต
        -
    วิชาโทภาษาฮินดี
        -    หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี

        ในปัจจุบันนี้  คณะพุทธศาสตร์  เปิดสอนระดับปริญญาตรี ๗ สาขาวิชา  ระดับปริญญาโท ๒ สาขาวิชา และหลักสูตรประกาศนียบัตร ๓ หลักสูตร คือ
       ๑. ภาควิชาพระพุทธศาสนา
           -พุทธศาสตรบัณฑิต
               -
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

               - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
               -
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา (เปิดปีการศึกษา ๒๕๖๒)
          -พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
               - สาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา (บัณฑิตศึกษา)
         -ใบประกาศนียบัตร
               - หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.)
               - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนากัมมัฎฐาน (ป.วน.)

               - หลักสูตรประกาศนียบัตรพระไตรปิฎกศึกษา (ป.ตศ.) (เปิดภาคเรียนที่ ๒)
       ๒. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา     
           -พุทธศาสตรบัณฑิต
             - สาขาวิชาศาสนา  (บรรพชิต)
             - สาขาวิชาศาสนา  (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
             - สาขาวิชาปรัชญา
             - สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
          -พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
             - สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (บัณฑิตศึกษา)
       ๓. ภาควิชาบาลีและสันสกฤต
           -พุทธศาสตรบัณฑิต
              - สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต
         -ใบประกาศนียบัตร
             - หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี  (ป.บล.)

 

 

ลำดับคณบดีคณะพุทธศาสตร์

 ๑.  สมเด็จพระธีรญาณมุนี  (ธีร์ ปุณฺณกมหาเถร) วัดจักรวรรดิราชาวาส  ๒๔๙๐ - ๒๔๙๑
 ๒.  พระธรรมทัศนาธร  (ทองสุก สุทสฺโส) วัดชนะสงคราม   ๒๔๙๒ - ๒๕๐๘
 ๓.  พระมหาอดิศักดิ์ อธิฉนฺโท(ทองบุญ) วัดชัยชนะสงคราม
 ๒๕๐๙ - ๒๕๑๑
 ๔.  พระสุธีวรญาณ (ณรงค์  จิตฺตโสภโณ) วัดมหาพฤฒาราม  ๒๕๑๑ - ๒๕๒๒
 ๕.  พระครูศรีธรรมปฏิภาณ (สมภพ ปุญฺญาคโม) วัดอรุณราชวราราม  ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖
 ๖.  พระพรหมโมลี (สมศักดิ์  อุปสโม) วัดพิชยญาติการาม  ๒๕๒๗ - ๒๕๓๐
๗.  พระเมธีรัตนดิลก (จรรยา  ชินวํโส) วัดอรุณราชวราราม   ๒๕๓๐ - ๒๕๓๓
๘. พระราชเมธี, ผศ.ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) วัดประยูรวงศาวาส   ๒๕๓๓ - ๒๕๓๕
๙. พระครูปริยัติรันตาภรณ์ (โกวิทย์ สิริวณฺโณ) วัดเอี่ยมวรนุช   ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗
๑๐.  พระมหาต่วน  สิริธมฺโม  (พิมพ์อักษร) วัดอมรินทราราม   ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒
๑๑.พระธรรมพุทธิวงศ์ (สวัสดิ์ อตฺถโชโต
๑๒.  พระเทพปริยัติสุธี (อาทร อินฺทปญฺโญ วัดบพิตรพิมุข   ๒๕๔๒ - ๑๕๔๕
๑๓.  พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ  สิริญาโณ)  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม   ๒๕๔๕ - ๒๕๕๓
๑๔.  พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) วัดสังเวชวิศยาราม   ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗
๑๕.  พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ  สิริญาโณ)  
         ( ปัจจุบัน : พระราชปริยัติมุนี )
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 61 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.