ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

หัวหน้าภาควิชา

พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน, ผศ.ดร.

หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาสุขสันติ์  สุขวฑฺฒโน, ผศ.ดร.

ตำแหน่งทางบริหาร

หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาพระพุทธศาสนา ชั้น M

คณะพุทธศาสตร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

เบอร์ติดต่อที่ทำงาน

๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖

ประวัติบุคลากร คณะพุทธศาสตร์
ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาพระพุทธศาสนา

ผู้เชี่ยวชาญ

-

ประวัติการศึกษาทางโลก

พธ.บ.(สังคมศาสตร์) ม.มจร.
รป.บ.(บริหารรัฐกิจ) ม.มสธ.
ศษ.บ.(การศึกษานอกระบบ) ม.มสธ.
ศษ.บ.(ไทยคดีศึกษา) ม.มสธ.
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) ม.มจร.
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) ม.มจร.

ประวัติการศึกษาทางธรรม

เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ประวัติการทำงาน

-

ผลงานวิชาการ

-

ผลงานวิจัย

-

ผลงานวิชาการ / หนังสือ

(งานเขียนร่วมกับคนอื่น)

-

บทความทางวิชาการที่เขียนลงหนังสือพิมพ์/วารสารต่างๆ

-

งานสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ

-๒๕๖๔ รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธาสนาวันอาทิตย์

เกียรติคุณอื่นที่ได้รับ

-

Page-Line

......

Mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.